mdk-plock.plmdk - P?ock

mdk-plock.pl Profile

mdk-plock.pl

Title:mdk - P?ock

Description:MDK - o nas

Keywords:mdk p?ock, m?odzie?owy dom kultury, kultura, m?odzie?, heca, p?ock, konfrontacje gitarowe

Discover mdk-plock.pl website stats, rating, details and status online. Read and write reviews or vote to improve it ranking. Check alliedvsaxis duplicates with related css, domain relations, most used words, social networks references. Find out where is server located. Use our online tools to find owner and admin contact info. Go to regular site

mdk-plock.pl Information

Website / Domain: mdk-plock.pl
Website IP Address: 85.128.182.217
Domain DNS Server: ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl,ns2.nazwa.pl

mdk-plock.pl Rank

Alexa Rank: 17305179
OursSite Rank: 1
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

mdk-plock.pl Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,851
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue: $563
Yearly Revenue: $6,851
Daily Unique Visitors: 1,727
Monthly Unique Visitors: 51,810
Yearly Unique Visitors: 630,355

mdk-plock.pl WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html; charset=utf-8
Date Sat, 23 Sep 2017 09:11:34 GMT
Server Apache/2

mdk-plock.pl Keywords accounting

Keyword Count Percentage
mdk p?ock 1 0.02%
m?odzie?owy dom kultury 12 0.49%
kultura 1 0.01%
m?odzie? 92 1.31%
heca 14 0.10%
p?ock 98 0.87%
konfrontacje gitarowe 4 0.15%

mdk-plock.pl Similar Website

Domain WebSite Title
americangreetings.com American Greetings: Greeting Cards - Email or Print Cards Today
kstp.com KSTP TV - Minneapolis and St. Paul - News, Weather and Sports
picturesof.net Pictures Of... Hand Picked to Bring You the Best Pictures, Photos, Clip Art Images and Web Graphics
matchcollege.com Matchcollege.com - Research Colleges and Degrees Online
psychonaut.com Psychonaut
lungindia.com Lung India : Free full text articles from Lung India
nwcn.com Home | NWCN.com
jumpsport.com Trampolines for Kids, Fitness & More! | JumpSport
1000bulbs.com Light Bulbs from the Web's #1 Lighting Retailer | 1000Bulbs.com
peoplesearch-ads.com People Search-Ads
legrand.rs Legrand - Po?etna
onlineeducation.net Online Education Database for 2015: Search Colleges By Location
squarespace.com Build a Website - Squarespace
steppingstonechildcare.com Stepping Stone Child Development Center
artsbank.co.uk Arts Bank - Modern British & Contemporary Art
goodoldaysresort.com Gold Ol' Days Resort - Brainerd Lakes Resort - Nisswa MN
vt.us Index of /
optiradio.com Radio Online - Listen to Live AM and FM Radio Stations | Opti Radio

mdk-plock.pl Traffic Sources Chart

mdk-plock.pl Alexa Rank History Chart

mdk-plock.pl aleax

mdk-plock.pl Html To Plain Text

mdk - P?ock M?odzie?owy Dom Kultury w P?ocku im. Króla Maciusia Pierwszego, ul. Tumska 9a STRONA G?óWNA SEKCJE KALENDARIUM KONKURSY I FESTIWALE GALERIA KONTAKT DZIA?ALNO?? SPO?ECZNA O nas Dyrekcja Nauczyciele Statut Koncepcja pracy Regulaminy Plan zaj?? Praca Filie Rekrutacja Imprezy Wakacje z Królem Maciusiem Wakacje z Królem Maciusiem! program zaj?? wakacyjnych, organizowanych w M?odzie?owym Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w dniach 27.06.2016 - 08.06.2016 w godzinach od 9.00 do 15.00, od poniedzia?ku do pi?tku. 27.06.2016 r. Witamy, do zabawy zapraszamy - poznajemy program, s?uchamy propozycji uczestników, ustalamy zasady wspólnego przebywania podczas pó?kolonii. Pierwsze wra?enie - poznajemy si? w trakcie zabaw integracyjnych (muzyczne i sportowe). Zabawy plastyczne i muzyczne. 28.06.2016 r. Gdzie mieszkaj?? - wyprawa do ZOO, poznajemy mieszkańców ogrodu zoologicznego. Gry i konkursy dla dzieci na terenie Ogrodu Zoologicznego. Czerwone - zielone - praca plastyczna inspirowana pobytem w ZOO. 29.06.2016 r. Kultura bliska i daleka - wizyta w Spichlerzu Muzeum Mazowieckiego w P?ocku Plenerowe ?amig?ówki - gry i zabawy edukacyjno-sportowe. czytaj dalej... Jak nasza mama zreperowa?a ksi??yc M?odzie?owy Dom Kultury zaprasza na 77 premier? Grupy Teatralnej Spod Znaku Króla Maciusia. M?odzi aktorzy, pracuj?cy w MDK pod opiek? Romy Ludwickiej zaprezentuj? przedstawienie Jak nasza mama zreperowa?a ksi??yc. Premiera odb?dzie si? ju? w najbli?szy poniedzia?ek, 20 czerwca o godzinie 18.00 w M?odzie?owym Domu Kultury, przy ulicy Tumskiej 9a. Wst?p wolny. Guwernantki Ju? w najbli?szy pi?tek o godzinie 17.30 zapraszamy do M?odzie?owego Domu Kultury na premier? przedstawienia Guwernantki w wykonaniu dzia?aj?cego w MDK pod opiek? Olgi Barańskiej Teatru Wici. scenariusz Henryk Bardijewski opieka artystyczna Olga Barańska scenografia Sylwia Serwach-Barucha, Nela Lewandowska choreografia grupa teatralna ?wiat?o Jaros?aw Czajkowski w spektaklu wykorzystano muzyk? Gotan Project i Danuty Rinn wyst?puj? Dominika Ambroziak, Kamila Chmura, Kinga Kalińska, Katarzyna Lewandowska, Natalia Markuszewska, Kinga Skowrońska, Emilia Wilamowska Warsztaty ksi??ki artystycznej Chcesz stworzy? w?asn? ksi??k? artystyczn?? Przyjd? do M?odzie?owego Domu Kultury w poniedzia?ek, 20 czerwca o godzinie 16.00. B?dzie to podró? do Twojej wyobra?ni. Warsztat zapewnia ró?norodno?? i bogactwo materia?ów. Celem warsztatu jest pobudzanie twórczego my?lenia, praca z j?zykiem werbalnym i wizualnym, penetracja j?zyka poetyckiego, symbolicznego i metaforycznego, refleksja nad znaczeniem czasu, refleksja nad warto?ciami, rozwój metaforycznego my?lenia, poszukiwanie przes?ań i metafor, umiej?tno?? pisania bajkowej opowie?ci o zwyk?ej codzienno?ci, eksperymentowanie z mo?liwo?ciami ??czenia obrazu i s?owa, poszerzenie umiej?tno?ci wypowiadania si? kolorem, wzmocnienie poczucia w?asnej warto?ci, umiej?tno?? nadawania formy w?asnej ekspresji. Owocem warsztatu jest realizacja w?asnej, unikatowej, autorskiej ksi??ki artystycznej. Warsztaty poprowadzi: Katarzyna Zuzanna Krakowiak. ILO?? MIEJSC OGRANICZONA Pó?kolonie w MDK AKTUALIZACJA Uprzejmie infgormujemy, ?e ze wzgl?du na bardzo du?? ilo?? ch?tnych do udzia?u w pó?koloniach organizowanych przez M?odzie?owy Dom Kultury lista zg?oszeń zosta?a ju? zamkni?ta, wobec czego zakończyli?my ju? zapisy na tegoroczny letni wypoczynek i kolejne zg?oszenia nie b?d? ju? przyjmowane. Rodziców dzieci ch?tnych do udzia?u w pó?koloniach prosimy o telefoniczne lub osobiste zapisy od godz. 8.00. O przyj?ciu dziecka na zaj?cia decyduje kolejno?? zg?oszenia (ilo?? miejsc ograniczona!!). Karty zg?oszenia (tylko dla dzieci, które zosta?y przyj?te na pó?kolonie) prosimy pobra? ze strony internetowej lub osobi?cie z MDK. Wype?nion? kart? nale?y i dostarczy? do 23.06.2016 r. do naszej placówki. DO POBRANIA KARTA ZG?OSZENIA Heca, i po HECY Do historii przeszed? XXVII Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych HECA 2016. Trzy dni teatralnego ?wi?ta, 13 konkursowych prezentacji, dobra zabawa i okazja do wzbogacenia swojego warsztatu dla m?odych aktorów i instruktorów i bardzo trudne zadanie dla jurorów Festiwalu. Ka?de przedstawienie mia?o w sobie co?, co warto zapami?ta?, co zrobi?o na widzach wra?enie. Ka?de przedstawienie inne, niepowtarzalne. Jednak konkurs rz?dzi si? w?asnymi prawami i trzeba by?o wybra? najlepsze z najlepszych. W kategorii teatrów dzieci?cych palm? pierwszeństwa zdoby? teatr Gagatek z Bia?egostoku, który zaprezentowa? spektakl Co s?onko widzia?o? za? w kategorii teatrów m?odzie?owych na najwi?ksze uznanie jury zas?u?y?a Jaskó?ka w wykonaniu teatru Kot z Warszawy. Pe?ny protokó? tegorocznej HECY znajdziecie W TYM MIEJSCU. Bajki bez pi?tej klepki Ju? w najbli?szy wtorek o godzinie 18 zapraszamy do M?odzie?owego Domu Kultury na 55 premier? Teatru M?odych Bia?a Mandragora. M?odzi arty?ci zaprezentuj? na scenie MDK przedstawienie Bajki bez pi?tej klepki na podstawie ksi??ki S?awomira Mro?ka, Kabaretu Starszych Panów oraz tekstów kabaretowych z Capgemini. Wst?p wolny HECA 2016 Ju? tylko 8 dni zosta?o do rozpocz?cia jednego z najstarszych w Polsce przegl?dów teatrów dzieci?cych i m?odzie?owych. Ju? 9 czerwca startuje Ogólnopolski Festiwal Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych HECA 2016. Zespo?y teatralne ju? po raz 27 b?d? rywalizowa? o miano najlepszego dzieci?cej i najlepszej m?odzie?owej grupy teatralnej, a sam Festiwal b?dzie te? okazj? do ?wietnej zabawy, zawarcia nowych znajomo?ci, nowych przyja?ni. Wszystkich ch?tnych zapraszamy do ogl?dania Hecowych prezentacji. Szczegó?owy program mo?na znale?? W TYM MIEJSCU. VIII P?ockie Konfrontacje Gitarowe - wyniki Protokó? VIII P?ockich Konfrontacji Gitarowych P?ock, 13 maja 2016 r. Jury w sk?adzie: Krzysztof Toczko - przewodnicz?cy jury Krzysztof Misiak Roman Kusy wys?ucha?o 16 prezentacji i postanowi?o przyzna? Grand Prix VIII P?ockich Konfrontacji Gitarowych dla Wojciecha Olińskiego z Konina Ponadto jury postanowi?o przyzna? wyró?nienia: Maciejowi B?aszkowiakowi z Wielkiej Wsi Nikolasowi Gruszczyńskiemu z Niepublicznej Szko?y Muzyki Rozrywkowej I Stopnia Music Story w Koninie Martynie Foksińskiej z Gdańska Marice Jurkiewicz ze Stefanowa Mateuszowi Babiakowi z ?ukowa Zespo?owi "Transjenty" z P?ocka Trio Gitar Basowych z P?ocka Wakacje z o?ówkiem To ju? ostatnia szansa, by wzi?? udzia? w wakacyjnych warsztatach plastycznych dla dzieci Wakacje z o?ówkiem. W tym roku, od 27.06 do 3.07 wyje?d?amy do Akademii ?ucznica, gdzie czeka na Was mnóstwo atrakcji. Spieszcie si?, bo zosta?y ostatnie 2 miejsca. Szczegó?owych informacji udziel? Wam pani Magdalena Bieniek - tel. 500 691 982 i pani Katarzyna Adamczyk - tel. 661 719 683 HECA 2016 - kwalifikacje Rada Artystyczna XXVII Ogólnopolskiego Przegl?du Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych HECA 2016 postanowi?a zakwalifikowa? do prezentacji fina?owej nast?puj?ce teatry: Scena dzieci?ca Teatr "Kameleon" ze Szko?y Podstawowej nr 6 w Kutnie ze spektaklem A niech to g?? kopnie Teatr "Gromadka" z M?odzie?owego Domu Kultury w Opolu ze spektaklem W?? Teatr "Gratka" z Dzielnicowego Domu Kultury SM "Czechów" w Lublinie ze spektaklem Historia królewskiego z?ba Teatr "Gagatek" z Miejskiego Przedszkola nr 58 w Bia?ymstoku ze spektaklem Co s?onko widzia?o Teatr "Groszki" z Teatru Szuk w Jaworznie ze spektaklem Czerwone serce Zespó? Dzieci?cy Fik-Mik z Domu Kultury w Rybniku Boguszowicach ze spektaklem A niech to g?? kopnie Teatr "Dratewka" z M?odzie?owego Domu Kultury w Rybniku ze spektaklem Po drugiej stronie drzwi Teatr "Zgrywusy" ze Szko?y Podstawowej im. Tadeusza Ko?ciuszki nr 17 w P?ocku ze spektaklem Krzywa bajka Scena m?odzie?owa Grupa Warsztatowa Sceny 5na3 z M?odzie?owego Domu Kultury w Krakowie ze spektaklem Dziewczyna i lalka Tratr "Remus" z M?odzie?owego Domu Kultury nr 2 Bydgoszczy ze spektaklem Oto cz?owiek Teatr "Re-Aktor" z M?odzie?owego Domu Kultury w Boles?awcu ze spektaklem Im szybciej id?, tym jestem mniejsza Teatr M?odzie?owy "Tara-Bum" z Teatru Ziemi Rybnickiej ze spektaklem Absurdy codzienno?ci Teatr "Kot" ze Studia Teatralnego Julii Kotarskiej Rekosz w Warszawie z monodramem Jaskó?ka Teatr "Punkt" z XIII Liceum Ogólnokszta?c?cego w Warszawie ze spektaklem Faust Teatr "Kaprys M" z Domu Kultury w ?apach ze spektaklem Opowie?ci Giovanniego Parada Europejska Ju? w najbli?sz? sobot? o godzinie 15.15 zapraszamy do udzia?u w Paradzie Europejskiej. Parada, organizowana wspólnie z Wydzia?em Edukacji Urz?du Miasta P?ocka przejdzie ulicami: Nowy Rynek, Tumska, Grodzka na Stary Rynek. P?ockie Konfrontacje Gitarowe - kwalifikacje Znamy ju? finalistów VIII P?ockich Konfrontacji Gitarowych. Spo?ród nades?anych zg?oszeń do przegl?du zakwalifikowali si?: Zespó? "Akustyczni", Pa?ac M?odzie?y w Warszawie Gabriel Gruszczyński, Lubstówek Jakub Podwójci, P?ock Maciej B?aszkowiak, Wielka Wie? Maciej Piotr ?uchowski, Skrwilno Marcin Momot, Stargard Marika Jurkiewicz, Stefanów Martyna Foksińska, Gdańsk Mateusz Babiak, ?uków Nikolas Gruszczyński, Licheń Stary Piotr Ruciński, Warszawa Zespó? "Transjenty", P?ock Wojciech Oliński, Konin Tercet Gitarowy, Gdańsk Maciej Fladziński, Szczawin Ko?cielny Trio gitar basowych, P?ock Zakwalifikowanym zespo?om i solistom gratulujemy i ?yczymy sukcesów w przegl?dzie. Startujemy o godzinie 10.00 Pi?knie by? cz?owiekiem - informacja dla uczestników rejonu p?ockiego Eliminacje rejonowe konkursu recytatorskiego dla dzieci i m?odzie?y Pi?knie by? cz?owiekiem dla rejonu P?ock odb?d? si? w M?odzie?owym Domu Kultury, ul Tumska 9a, tel. 24 364 77 15 w sobot? 23 kwietnia 2016 roku: - o godz. 9.00 dla uczestników z kl. I-III szkó? podstawowych oraz z gimnazjów - o godz. 11.30 dla uczestników z klas IV-VI szkó? podstawowych. Karty zg?oszenia prosimy przesy?a? do M?odzie?owego Domu Kultury w terminie do 15 kwietnia 2016 r. Do eliminacji rejonowych szko?y mog? zg?osi? po dwóch recytatorów w ka?dej kategorii wiekowej. XXII Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka Znamy ju? laureatów XXII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka. Spo?ród prawie wustu zestawów wierszy, które nap?yn??y do MDK z ca?ej Polski, jury konkursu wybra?o te, które zas?ugiwa?y na najwieksze uznanie. W kategorii uczniów szkó? podstawowych najwy?ej oceniony zosta? zestaw wierszy dziesi?cioletniego Piotra Wi?niewskiego z Publicznej Szko?y Podstawowej w Zespole Kszta?cenia i Wychowania w Pinczynie, za? w?ród gimnazjalistów laur zdoby?a Weronika ?wiergiel z Gimnazjum nr 58 w Poznaniu. Z protoko?em jury konkursu mo?na zapozna? si? TUTAJ. W tym roku nie zabrak?o te?, tradycyjnie ju? wydawanego, tomiku poezji, w którym mo?na znale?? wszystkie nagrodzone i wyró?nione wiersze. Tomik, ilustrowany pracami dzieci z kó? plastycznych MDK mo?na obejrze? W TYM MIEJSCU. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkich zapraszamy do udzia?u w konkursie za rok. Podzi?kowania Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy M?odzie?owy Dom Kultury oraz Prezydent Miasta P?ocka serdecznie zapraszaj? wszystkich zaanga?owanych w tegoroczny fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy do Orlen Areny, gdzie 31 marca o godzinie 13.00 zostan? wr?czone podzi?kowania za w??czenie si? w t? szlachetn? akcj?. ThePtak - kwalifikacje Znamy ju? finalistów II Festiwlu Piosenki Angielskiej ThePtak. Ju? 2 kwietnia na scenie w M?odziezowym Domu Kultury zaprezentuj? si? nast?puj?cy wykonawcy: Kategoria wiekowa 13 - 15 lat: Adriana Krzak z Zespo?u Szkó? Muzycznych II Stopnia im. Fryderyka Chopina w Poznaniu Duet Caroline van Assendelft van Wijck i Weronika Robacka z Gimnazjum nr 3 w Kutnie Izablea Drogosz z M?odzie?owego Domu Kultury w Kielcach Duet Jakub Rajman i Arek P?onczyński ze Szko?y Musicalu "ERATIO" w Poznaniu Julia Trela z Zespo?u Placówek O?wiatowych w Nag?owicach Duet Julia Wo?nicka i Lena Wachowska z Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie Kaja Jab?ońska ze Straszew Klaudia Szreder z Gimnazjum im. Józefa Pi?sudskiego w Sierakowicach Patrycja Wolska z P?ocka Weronika Migda z Gimnazjum nr 3 w Sochaczewie Weronika Pietkiewicz z Fundacji "Kreolia" Kraina Kreatywno?ci w Jerutkach Zuzanna Majchrzak z Gimnazjum nr 2 w Gostyninie Duet Maja Ko?odziejska i Zuzia Tokarska z Zespo?u Szkó? nr 5 w P?ocku Natalia Siwiec z M?awy Duet Patrycja Kobla i Paulina Kobla z M?odzie?owego Domu Kultury w P?ocku Duet Natalia Trojan i Weronika Pawelec z Gimnazjum nr 1 w Skierniewicach Kategoria wiekowa 16 - 20 lat: Aleksandra Januszewska z V Liceum Ogólnokszta?c?cego w Koszalinie Anna Dulny-Leszczyńska z Gorzowa Wielkopolskiego Julia ?o?yńska z Liceum Ogólnokszta?c?cego im. W?adys?awa Jagie??y w P?ocku Dominik Sienko z Warszawy Dominika ?aczek z M?odzie?owego Domu Kultury w P?ocku Julia Bogdańska z Warszawy Kamil Sidor z Centrum Kultury w B?oniu Kamila Bieniek z M?odzie?owego Domu Kultury w P?ocku Katarzyna Dacków z Centrum Artystycznego Werra Art Music w Nestkowie Duet Duet Maja Fomela i Julia Stencel z Gimnazjum im. Józefa Pi?sudskiego w Sierakowicach Maja M?drek z M?odzie?owego Domu Kultury w S?upsku Maria Janiak z Warszawy Maria Piwowarek z Pomiechówka Natalia ?yzińska z M?odzie?owego Domu Kultury w P?ocku Radek Radoszek z M?odzie?owego Domu Kultury im. Andrzeja Bursy w Krakowie Rozalia Grabowska z M?odzie?owego Domu Kultury w Elbl?gu Kamil Kacprzyk z M?odzie?owego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu Oliwia Kordek z Fundacji "Kreolia" Kraina Kreatywno?ci w Jerutkach Konkursy w MDK Zapraszamy do odwiedzenia naszej zak?adki Konkursy i Festiwale i zapoznania si? z naszymi propozycjami dla dzieci i m?odzie?y. Mi?o?ników muzyki zapewne zainteresuje II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Angielskiej ThePtak, którego regulamin i kart? zg?oszenia znajdziecie TUTAJ; kolejnym konkursem dla m?odych wokalistów jest organizowany prze Tarnobrzeski Dom Kultury 21. Konkurs Piosenki Wygraj Sukces, a którego eliminacje wst?pne odb?d? si? w naszym MDK (REGULAMIN). Mamy te? co? dla adeptów gitary - VIII P?ockie Konfrontacje Gitarowe, które przyci?gaj? mi?o?ników tego instrumentu z ca?ej Polski (REGULAMIN). Lubisz poezj?? Piszesz wiersze? Mamy te? co? dla Ciebie. W tym roku ju? po raz 37. zapraszamy m?odych poetów do udzia?u w Konkursie Poetyckim im. Janusza Korczaka. To doskona?a okazja, aby podzieli? si? swoj? twórczo?ci? i zobaczy? swoje wiersze w wydawanym co roku tomiku poezji Randka z Erato (REGULAMIN). Nie zapominamy oczywi?cie o mi?o?nikach teatru. Tych najm?odszych zapraszamy do udzia?u w XXX Miejskim Przegl?dzie Teatrzyków Przedszkolnych Guzik z P?telk?. Jubileuszowy przegl?d na pewno b?dzie wyj?tkowy (REGULAMIN). W czerwcu dzieci?ce i m?odzie?owe teatry z ca?ego kraju przyjad? do P?ocka, ?eby zaprezentowa? si? podczas jednego z najstarszych w kraju tego rodzaju konkursów - Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych HECA 2016. 27. lat historii tego konkursu gwarantuje wysoki poziom konkursowych przedstawień (REGULAMIN). Serdecznie zapraszamy do udzia?u w naszych konkursach, jak równie? ?ledzenia naszej strony internetowej i profilu M?odzie?owego Domu Kultury na Faceboku, gdzie zawsze znajdziecie aktualne informacje o organizowanych przez nasz? placówk? wydarzeniach. Na ca?ej po?aci ?nieg Na pocz?tku by? wiersz. Wiersz, a w?a?ciwie s?owa piosenki Na ca?ej po?aci - ?nieg Jeremiego Przybory, którego setn? rocznic? urodzin obchodzili?my 12 grudnia. Chocia? Starszego Pana nie ma w?ród nas ju? od dekady, jego poezja nadal jest ?ywa. Wzrusza, raduje, a nawet inspiruje do zorganizowania wystawy. Ot, cho?by takiej jak ta, któr? do końca lutego mo?na ogl?da? w M?odzie?owym Domu Kultury. Prace pochodz? ze zbiorów Galerii i O?rodka Plastycznej Twórczo?ci Dziecka. G?ównym motywem wystawy jest ?nieg. ?nieg, który zasypa? rozleg?e przestrzenie pól i lasów, ?nieg otulaj?cy miejskie kamienice i drzewa w parku, ?nieg prowokuj?cy do zabawy, ?nieg le??cy, prósz?cy i sypi?cy, bardzo dobrze znany autorom prac dzieciom z Omska, W?adywostoku czy Krasnojarska. Chocia? na wystawie przewa?aj? prace z Rosji, Bia?orusi i Ukrainy, nie zabrak?o na niej naszego rodzimego ?niegu utrwalonego przez dzieci z Warszawy, Olsztyna S?upska lub Torunia. Wystawa w Galerii Plastycznej Twórczo?ci Dziecka w M?odzie?owym Domu Kultury przy ul. Tumskiej 9a b?dzie otwarta do 29 lutego. WO?P 2016 - po finale Za nami XXIV fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. W tym roku celem zbiórki by? zakup sprz?tu dla oddzia?ów pediatrycznych i dla zapewnienia godnej opieki medycznej dla seniorów. Jak do tej pory w P?ocku uda?o si? zebra? 202 250,34 z?, jednak to nie jest jeszcze ostateczna kwota. Ca?y czas trwaj? jeszcze nasze aukcje na Allegro, dostajemy te? pieni?dze zebrane na imprezach w p?ockich szko?ach. Fina?owi towarzyszy?a te? organizowana przez Centrum Krwiodastwa i Krwiolecznictwa akcja oddawania krwi. Podczas akcji uda?o si? pozyska? 13,5 litra krwi. Ostateczne wyniki podamy po podliczeniu wszystkich ?rodków przekazanych do Fundacji po finale WO?P. WO?P 2016 - program Mamy ju? dla Was szczegó?owe informacje na temat imprez towarzysz?cych XXIV Fina?owi Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Wspólnie z partnerami przygotowali?my dla Was mnóstwo atrakcji. W?A?NIE W TYM MIEJSCU mo?ecie zapozna? si? ze szczegó?owym programem Fina?u, który w tym roku rozgrywa? si? b?dzie w Orlen Arenie, Galeriach Handlowych MAZOVIA, Wis?a i Mosty. Mi?o nam te? poinformowa?, ?e dzi?ki uprzejmo?ci Komunikacji Miejskiej P?ock zosta?a uruchomiona specjalna linia autobusowa, która w niedziel? bedzie kursowa? z Podolszyc a? do Orlen Areny. Z dok?adnym rozk?adem jazdy mo?na zapozna? si? TUTAJ Zapraszamy wszystkich do udzia?u w imprezach i liczymy, ?e dzi?ki Waszej ofiarno?ci puszki wolontariuszy wype?ni? si? po brzegi XXIV Fina? WO?P Ju? w najbli?sz? niedziel? 450 wolontariuszy z charakterystycznymi puszkami pojawi si? na ulicach P?ocka, aby wzi?? udzia? w XXIV Finale Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. W tym roku zbieramy pieni?dze na zakup urz?dzeń medycznych dla oddzia?ów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Zbiórce towarzyszy? b?d? równie? imprezy towarzysz?ce. Jak co roku gra? z nami b?d? wszystkie p?ockie galerie handlowe, w których b?dzie mo?na zobaczy? prezentacje wokalne, taneczne czy grup mlitarnych. W tym roku po raz pierwszy g?ówne imprezy odb?d? si? w podzielonej na strefy junior, senior i sportowej Orlen Arenie, gdzie zaczynamy ju? od godziny 12. Ca?y czas trwaj? te? licytacje na Allegro. Do wygrania mi?dzy innymi gad?ety sekcji pi?ki r?cznej i no?nej Wis?y P?ock, przedmioty przekazane przez Marsza?ka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, Prezydenta Miasta P?ocka Andrzeja Nowakowskiego, P?ocki Ogród Zoologiczny, Muzeum Mazowieckie i innych. Mamy tam te? prawdziw? gratk? dla mi?o?ników pi?ki r?cznej - podwójne zaproszenie na mecze EHF Mistrzostw Europy w Pi?ce R?cznej M??czyzn do krakowskiej Tauron Areny. Nasz profil do aukcji Allegro mo?ecie znale?? TUTAJ. Szczegó?owe informacje na temat imprez fina?owych s? dost?pne na stronie internetowej P?ockiego O?rodka Kultury i Sztuki: www.pokis.eu Koncert ?wi?teczny Ferie zimowe w MDK Zapisy na zaj?cia feryjne w M?odzie?owym Domu Kultury prowadzone b?d? od 4 stycznia 2016 r. w godz. 9.00-15.00 pod numerem telefonu: 24 364-77-15 Termin ferii:1 - 14 luty 2016 r. (poniedzia?ek - pi?tek) w godz. 9.00-15.00. Uczestnicy: dzieci w wieku 7-12 lat. O przyj?ciu dziecka na zaj?cia decyduje kolejno?? zg?oszeń. Ilo?? miejsc ograniczona. Jaka to melodia? Ju? w najbli?sz? sobot?, 28 listopada od godziny 11.00 zapraszamy do M?odzie?owego Domu Kultury, gdzie odb?d? si? eliminacje popularnego telewizyjnego show - Jaka to melodia. Zapraszamy wszystkich, którzy chc? sprawdzi? swoj? wiedz? muzyczn?, a by? mo?e zakwalifikowa? si? do turnieju i przed kamerami skonfrontowa? swoj? wiedz? z innymi uczestnikami. WO?P 2016 Mi?o nam poinformowa?, i? MDK kolejny raz otrzyma? zgod? na utworzenie sztabu Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Szefow? sztabu zosta?a pani Litos?awa Koper. ?rodki zebrane podczas XXIV Fina?u WO?P przeznaczone zostan? na zakup urz?dzeń medycznych dla oddzia?ów pediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku zapraszamy uczniów p?ockich szkó? do wspólnego kwestowania. W za??czniku przesy?amy list? wolontariuszy i wzór ankiety z pro?b? o przekazanie ich nauczycielowi odpowiadaj?cemu za stworzenie grupy. Z jednej szko?y grupa mo?e liczy? maksymalnie 8 osób. Wype?nion? list?, podpisane ankiety oraz zdj?cia do identyfikatorów w formie elektronicznej (p?yta CD, pendrive etc...) w rozmiarze co najmniej 800x600 pikseli prosimy dostarczy? najpó?niej do 2 grudnia br. do p?ockiego Sztabu WO?P mieszcz?cego si? w M?odzie?owym Domu Kultury przy ul. Tumskiej 9a w P?ocku. Przy wyborze wolontariuszy prosimy wzi?? pod uwag? osoby pe?noletnie oraz niepe?noletnie wraz z rodzicami/opiekunami, które b?d? dost?pne na prze?omie listopada i grudnia, poniewa? wtedy b?dziemy potrzebowali ich podpisów na o?wiadczeniach wygenerowanych z programu fundacji po zamkni?ciu listy. Wolontariuszy indywidualnych zapraszamy do M?odzie?owego Domu Kultury w dniach 9 listopada do 2 grudnia bie??cego roku. Ch?tnie odpowiemy na pytania lub w?tpliwo?ci pod numerami tel. 24 364 77 14 i 24 364 77 15 (9.00 - 16.00) lub drog? mailow? pod adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. . Dokumenty do pobrania: Ankieta wolontariusza Lista wolontariuszy dla szkó? podstawowych Lista wolontariuszy dla szkó? ponadpodstawowych Warsztat papieru czerpanego Zapraszamy wszystkich ch?tnych do udzia?u w bezp?atnych warsztatach papieru czerpanego i marmurkowego. Artystka plastyk, Dominika Lewandowicz w ramach Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Mistrz i Uczeń przybli?y zainteresowanym t? technik? plastyczn?. Warsztat odb?dzie si? w sobot?, 21 listopada w godzinach 8.30 - 11.00. Zapisy telefoniczne w Dziale Imprez MDK pod numerem telefonu 24 364 77 15. Ilo?? miejsc ograniczona Mistrz i Uczeń 2015 Ju? za niese?na miesi?c rozpoczynamy 29. edycj? Ogólnopolskich Warsztatów Artystycznych Mistrz i Uczeń. Przez trzy dni, od 19 do 21 listopada b?dzie mo?na doskonali? swoje umiej?tno?ci wokalne, taneczne, aktorskie czy plastyczne. W tym roku Waszymi Mistrzami b?d?: Agnieszka D?browska-Walczak - plastyk, florystka Anna Gadt - wokalistka jazzowa, doktor od g?osu, pedagog Izabela Karwot - instruktor teatralny, re?yser teatru dzieci i m?odzie?y Dariusz Lewandowski - re?yser, tancerz, choreograf W naszej zak?adce Konkursy i Festiwale znajdziecie szczegó?owy program Warsztatów. Zapraszamy do udzia?u i przypominamy, ?e ilo?? miejsc na poszczególne warsztaty jest ograniczona. Zaproszenie do sk?adania ofert ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT W POST?POWANIU O UDZIELENIE ZAMóWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO?CI PONI?EJ 30 000 EURO ZAMAWIAJ?CY - M?odzie?owy Dom Kultury w P?ocku im. Króla Maciusia Pierwszego (dalej MDK) z siedzib? w P?ocku przy ul. Tumskiej 9a, 09-400 P?ock zaprasza do sk?adania ofert na realizacj? zamówienia pn. "Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudow? budynku po Gimnazjum nr 2 w P?ocku przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby funkcjonowania M?odzie?owego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w P?ocku". Dokumenty do pobrania: Zaproszenie do sk?adania ofert Formularz ofertowy Wykaz us?ug Wykaz osób Wst?pne za?o?enia do projektowania wraz z prezentacj? Opinia p-po? dotycz?ca Gimnazjum nr 2 Wzór umowy. Konkursy Zapraszamy do udzia?u w najbli?szych konkursach, organizowanych przez M?odzie?owy Dom Kultury. Na pocz?tek co? dla mi?o?ników malarstwa i fotografii. 28 wrze?nia po raz dwunasty b?dzie mo?na wzi?? udzia? w konkursie plastyczno-fotograficznym Mój P?ock - moje miasto. W tym roku tematem b?dzie pi?kno naszego ogrodu zoologicznego. TUTAJ mo?na zapozna? si? z regulaminem konkursu. Dzień pó?niej, 29 wrze?nia, zapraszamy do MDK zespo?y graj?ce ró?ne gatunki muzyki do udzia?u w Promocjach M?odych. Na zwyci??ców czeka? b?dzie sala do prób, w której b?dzie mo?na doskonali? swoje umiej?tno?ci pod okiem wykwalifikowanych instruktorów. Zainteresowanych prosimy o dostarczenie do MDK, osobi?cie lub drog? elektroniczn?, wype?nionej KARTY ZG?OSZENIA, dost?pnej na naszej stronie. 28 pa?dziernika mi?o?nicy poezji i poezji ?piewanej b?d? mogli wzi?? udzia? w V Miejskim Konkursie Recytatorskim i Poezji ?piewanej S?owa po niebie p?yn?ce. Regulamin konkursu i karta zg?oszenia s? ju? dost?pne w naszej zak?adce Konkursy i Festiwale. Uniewa?nienie post?powania Informacja dotycz?ca post?powania do 30 000 EURO pn: "Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudow? budynku po Gimnazjum nr 2 w P?ocku przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby funkcjonowania M?odzie?owego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w P?ocku" Mi?dzynarodowy Dzień Muzyki Angelsy Serdecznie zapraszamy dzieci i m?odzie? od czwartej klasy szko?y podstawowej do grupy tanecznej Angelsy. Szcegó?owych informacji udziela pani Jolanta Wróblewska, tel. 695 414 422. Muzyka nocy Zapraszamy do udzia?u w edukacyjnej grze miejskiej Muzyka nocy, która odb?dzie si? 18 wrze?nia 2015 roku (pi?tek) o godz. 18.00 w P?ocku. Równolegle przeprowadzona zostanie "lekcja chopinowska" - specjalne szkolenie dla nauczycieli z prowadzenia lekcji na temat ?ycia i twórczo?ci Fryderyka Chopina (lekcji w j?zyku polskim, angielskim lub francuskim), której scenariusz stanowi jednocze?nie wspomniane wy?ej wydawnictwo. Nauczyciele, bior?cy udzia? w szkoleniu, otrzymaj? za?wiadczenia ukończenia szkolenia oraz egzemplarz wydawnictwa, gotowy do realizacji lekcji. Udzia? w grze oraz szkoleniu jest bezp?atny. Partnerami w realizacji tego wydarzenia w P?ocku s?: P?ocki O?rodek Kultury i Sztuki, Ksi??nica P?ocka im. W?adys?awa Broniewskiego oraz M?odzie?owy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego. Program gry jest dost?pny TUTAJ 4 ?apy dla p?ockich zwierzaków Ju? w najbli?sz? niedziel?, 13 wrze?nia, zapraszamy do Ogrodu Jordanowskiego na pierwszy Maraton Charytatywny 4 ?apy dla p?ockich zwierzaków. W programie joga i zumba dla dzieci i rodziców. Podczas imprezy wolontariusze p?ockiego TOZu b?d? do oznaczonych puszek zbierali datki, ch?tnie te? przyjmiemy such? karm? dla psów i kotów. Startujemy o godzinie 16.00. Serdecznie zapraszamy!!! Odpowied? na zapytania w sprawie wykonania dokumentacji odpowiedzi na zapytania w sprawie "Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudow? budynku po Gimnazjum nr 2 w P?ocku przy ul. Jakubowskiego 10 na potrzeby funkcjonowania M?odzie?owego Domu Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w P?ocku" Drzwi Otwarte We wtorek, 1 wrze?nia od godziny 13.00 zapraszamy do M?odzie?owego Domu Kultury przy ul. Tumskiej 9a na Drzwi Otwarte w MDK. B?dzie mo?na zapozna? si?z ofert? zaj?? Domu Kultury, porozmawia? z nauczycielami a tak?e zapisa? dzieci na zaj?cia. Rekrutacja uzupe?niaj?ca Szanowni Państwo, Informujemy, ?e od 21.08 do 31.082015 r. trwa post?powanie uzupe?niaj?ce w ramach rekrutacji w grupach, gdzie pozosta?y jeszcze wolne miejsca na zaj?ciach MDK. Lato w Teatrze LATO W TEATRZE - TRZECIA EDYCJA - P?OCK Rozpoczynamy rekrutacj? do 3 edycji Lata w Teatrze w P?ocku. Stowarzyszenie Teatr Per Se organizuje bezp?atne warsztaty teatralne dla m?odzie?y w wieku 14-19 lat, w terminie 13-29 sierpnia 2015r. Zapisy (imi?, nazwisko, wiek, telefon) przyjmowane s? mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. do 10 sierpnia, ilo?? miejsc ograniczona, decyduje kolejno?? zg?oszeń. "Ró?nica pomi?dzy ma?ym a du?ym miastem polega na tym, ?e w du?ym mie?cie mo?na wi?cej zobaczy?, a w ma?ym wi?cej us?ysze?." Ten pi?kny cytat francuskiego poety i dramaturga Jeana Cocteau b?dzie punktem wyj?cia do stworzenia tegorocznego plenerowego spektaklu o nazwie: "TV TEATRO". Niebanalne historie mieszkańców P?ocka, ich smutki, rado?ci i problemy dnia codziennego, to g?ówny temat, z jakim przyjdzie si? zmierzy? m?odzie?y, bior?cej udzia? w pó?koloniach teatralnych. Na bazie wys?uchanych, zebranych i zapisanych historii powstanie obszerny materia? do stworzenia scenariusza i dramaturgii spektaklu. Idealn? form? do przekazania pods?uchanych anegdotek, zdarzeń, losów, znalezienia, b?d? wymy?lenia ciekawych bohaterów jest bliska m?odzie?y i ch?tnie ogl?dana - telewizja. Programy w ró?nych stylistykach i w wybranych technikach teatralnych lub gatunkach takich jak: estrada, kabaret, musical, komedia, gra aktorska, stand-up, pantomima, groteska, parodia zaproponuj? uczestnicy. Efektem dwutygodniowych warsztatów prowadzonych przez Agnieszk? Makowsk?, Ann? Szawiel i Mariusza Pogonowskiego, b?dzie spektakl "TV TEATRO". Uczestnicy zaprezentuj? si? przed publiczno?ci? podczas Festiwalu Rynek Sztuki 28 i 29 sierpnia 2015r. na Rynku Miasta. "Lato w teatrze" jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze ?rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najwa?niejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorz?dowych instytucji kultury oraz organizacji pozarz?dowych - o?rodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcia?yby zorganizowa? warsztaty teatralne dla dzieci i m?odzie?y, zakończone pokazem spektaklu. Ka?dy projekt ma charakter autonomiczny. O tematyce i formie artystycznych dzia?ań, o wyborze metod pracy teatralnej decyduj? osoby zaproszone do wspó?pracy przez wnioskodawców, uwzgl?dniaj?c potrzeby i zainteresowania uczestników. Zaj?cia mog? prowadzi? etatowi pracownicy instytucji, cz?onkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, arty?ci, studenci szkó? artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze LATO W TEATRZE ? TRZECIA EDYCJA - P?OCK Rozpoczynamy rekrutacj? do 3 edycji Lata w Teatrze w P?ocku. Stowarzyszenie Teatr Per Se organizuje bezp?atne warsztaty teatralne dla m?odzie?y w wieku 14-19 lat, w terminie 13-29 sierpnia 2015r. Zapisy (imi?, nazwisko, wiek, telefon) przyjmowane s? mailowo: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. do 10 sierpnia, ilo?? miejsc ograniczona, decyduje kolejno?? zg?oszeń. "Ró?nica pomi?dzy ma?ym a du?ym miastem polega na tym, ?e w du?ym mie?cie mo?na wi?cej zobaczy?, a w ma?ym wi?cej us?ysze?." Ten pi?kny cytat francuskiego poety i dramaturga Jeana Cocteau b?dzie punktem wyj?cia do stworzenia tegorocznego plenerowego spektaklu o nazwie: "TV TEATRO". Niebanalne historie mieszkańców P?ocka, ich smutki, rado?ci i problemy dnia codziennego, to g?ówny temat, z jakim przyjdzie si? zmierzy? m?odzie?y, bior?cej udzia? w pó?koloniach teatralnych. Na bazie wys?uchanych, zebranych i zapisanych historii powstanie obszerny materia? do stworzenia scenariusza i dramaturgii spektaklu. Idealn? form? do przekazania pods?uchanych anegdotek, zdarzeń, losów, znalezienia, b?d? wymy?lenia ciekawych bohaterów jest bliska m?odzie?y i ch?tnie ogl?dana - telewizja. Programy w ró?nych stylistykach i w wybranych technikach teatralnych lub gatunkach takich jak: estrada, kabaret, musical, komedia, gra aktorska, stand-up, pantomima, groteska, parodia zaproponuj? uczestnicy. Efektem dwutygodniowych warsztatów prowadzonych przez Agnieszk? Makowsk?, Ann? Szawiel i Mariusza Pogonowskiego, b?dzie spektakl ?TV TEATRO?. Uczestnicy zaprezentuj? si? przed publiczno?ci? podczas Festiwalu Rynek Sztuki 28 i 29 sierpnia 2015r. na Rynku Miasta. "Lato w teatrze" jest programem Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego realizowanym ze ?rodków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego najwa?niejszym elementem jest konkurs grantowy adresowany do teatrów, samorz?dowych instytucji kultury oraz organizacji pozarz?dowych - o?rodków, które w okresie letnich wakacji szkolnych chcia?yby zorganizowa? warsztaty teatralne dla dzieci i m?odzie?y, zakończone pokazem spektaklu. Ka?dy projekt ma charakter autonomiczny. O tematyce i formie artystycznych dzia?ań, o wyborze metod pracy teatralnej decyduj? osoby zaproszone do wspó?pracy przez wnioskodawców, uwzgl?dniaj?c potrzeby i zainteresowania uczestników. Zaj?cia mog? prowadzi? etatowi pracownicy instytucji, cz?onkowie grup teatralnych, animatorzy kultury, instruktorzy teatralni, arty?ci, studenci szkó? artystycznych oraz muzycy lub dziennikarze Reggaeland 2015 M?odzie?owy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w P?ocku w??cza si? w organizacj? festiwalu Reggaeland. Zapraszamy do korzystania ze Strefy Zabaw dla dzieci, 10 i 11 lipca w godz. 16.00-20.00. Na najm?odszych uczestników festiwalu b?d? czeka?y: wielkoformatowe zabawy plastyczne, zabawy z chust? animacyjn? i kolorowym tunelem, gry planszowe i kolorowanki oraz malowanie twarzy. Ch?tni b?d? mogli wzi?? udzia? w konkursie plastycznym Jak widz? P?ock?, który jest odpowiedzi? na akcje dzieci z Jamajki Jak widz? Jamajk??. Zapraszamy Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 WA?NE! W zwi?zku ze zmianami w Ustawie o Systemie O?wiaty od roku szkolnego 2015/16 wprowadzamy nowe zasady rekrutacji na zaj?cia w M?odzie?owym Domu Kultury. Zasady rekrutacji oraz wnioski o przyj?cie na zaj?cia w MDK mo?na znale?? TUTAJ Protokó? jury HECA 2015 Kochani, XXVI Ogólnpolski Festiwal Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych HECA ju? za nami. Dzi?kujemy wszystkim, którzy byli z nami podczas tego trzydniowego, teatralnego ?wi?ta. Gratulujemy zwyci?zcom i zapraszamy za rok. Fotorelacj? z festiwalu znajdziecie na naszej facebookowej stronie, a w zak?adce Konkursy i Festiwale poznacie tegorocznych laureatów. Program XXVI Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Dzieci?cych i M?odzie?owych HECA 2015 11 CZERWCA 2015 (CZWARTEK) Spó?dzielczy Dom Kultury (ul. Boles?awa Krzywoustego 3) godz. 9.30 INAUGURACJA XXVI OGóLNOPOLSKIEGO FESTIWALU TEATRóW DZIECI?CYCH I M?ODZIE?OWYCH HECA godz. 9.50 Marionetki pana Prusa - Teatr Punkt z XIII Liceum Ogólnokszta?c?cego z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie; scenariusz, re?yseria, choreografia: Dorota Go?aszewska; muzyka: Adam Go?aszewski, scenografia: zespó? /30 min./ godz. 10.25 Krzes?o - Teatr Niewielki ze Szko?y Podstawowej nr 34 w Warszawie; re?yseria, scenografia: Aleksandra Gajewska-Czerwińska; scenariusz: Weronika ?wiertnia-Berna?; tekst: Ireneusz Iredyński /20 min./ godz. 10.55 Sia?a baba mak - Dzieci?ca Grupa Teatralna "Lustro" z Centrum Zaj?? Pozaszkolnych nr 1 w ?odzi; re?yseria, choreografia, scenografia: Dorota Miko?ajewska; scenariusz: Krystyna Mi?ob?dzka; muzyka: grupa /20 min./ czytaj dalej... HECA 2015 - kwalifikacje Ju? nied?ugo M?odzie?owy Dom Kultury po raz kolejny b?dzie go?ci? dzieci?ce i m?odzie?owe zespo?y teatralne z ca?ej Polski. Wiemy ju?, kogo b?dzie mo?na zobaczy? na tegorocznej HECY. Rada Artystycnza postanowi?a zakwalifikowa? do przegl?du nast?puj?ce teatry: Teatr "Kameleon" ze Szko?y Podstawowej nr 6 w Kutnie Teatr "Punkt" z XIII Liceum Ogólnokszta?c?cego z Oddzia?ami Dwuj?zycznymi w Warszawie Teatr "Igraszka" z Klubu Osiedlowego "Kalina" Spó?dzielni Mieszkaniowej Rodzina Kolejowa w Bia?ymstoku M?odzie?owa i Dzieci?ca Grupa Teatralna "Lustro" z Centrum Zaj?? Pozaszkolnych nr 1 w ?odzi Dzieci?ca Grupa Teatralna "Skandalek" z Miejskiego Domu Kultury w Radomsku Teatr POKiS z P?ockiego O?rodka Kultury i Sztuki Teatr "Erato" z M?odzie?owego Domu Kultury nr 1 w Bytomiu Teatrzyk 23 Junior ze ?wietlicy Szko?y Podstawowej nr 23 w Warszawie Teatr "Bambo" ze Szko?y Podstawowej nr 10 w Rumi Teatr "Gagatek" z Przedszkola Samorz?dowego nr 58 w Bia?ymstoku Teatr "Bum Bum Cyk" ze Szko?y Podstawowej nr 18 w Toruniu Teatr "Nabusolowani" ze Stowarzyszenia "Busola" dla Artystycznie Uzdolnionych Dzieci w Piotrkowie Trybunalskim Teatralna Grupa Dzieci?co-M?odzie?owa "Tygrysek" ze Spo?ecznego Stowarzyszenia Edukacyjno-Teatralnego "Przyjaciele Tygryska" w Warszawie Teatr M.I.O.D.E.K - grupa starsza z M?odzie?owego Domu Kultury w Chorzowie Grupa Jo Art Show z P?ocka Teatr Muzyczny SCENA z Centrum Artystycznego SCENA w Sulejówku Teatr Niewielki ze Szko?y Podstawowej nr 34 w Warszawie Teatr Moralnego Niepokoju z M?odzie?owego O?rodka Wychowawczego nr 4 w Warszawie Polski Dzieci?cy Teatr Lalek "ModernPol" z ?ytomierza, miasta partnerskiego P?ocka Rekrutacja na zaj?cia MDK - dokumenty Do pobrania dokumenty dotycz?ce rekrutacji w MDK: Zasady rekrutacji Wniosek o przyj?cie na zaj?cia dla osoby niepe?noletniej Wniosek o przyj?cie na zaj?cia dla osoby pe?noletniej Deklaracja o dalszym ucz?szczaniu na zaj?cia - osoba niepe?noletnia Deklaracja o dalszym ucz?szczaniu na zaj?cia - osoba pe?noletnia P?ockie Konfrontacje Gitarowe - kwalifikacje Znamy ju? finalistów VII P?ockich Konfrontacji Gitarowych. Ju? 15 maja na scenie M?odzie?owego Domu Kultury zaprezentuje si? 16 wykonawców - solistów i zespo?y gitarowe. A b?d? nimi: Kacper Pasikowski Karolina Walter Klaudiusz Sobastjański Krzysztof W?grzyński Maciej ?uchowski Mateusz Babiak Mateusz Popio?ek Miko?aj Cerek Patryk Siewiera Trio Gitar Klasycznych (J.Konieczka,A.Szymala,P.Dziuk) Zofia Siomka Marcin Bogacz Marcin Nowobilski Sekstet Gitar Elektrycznych MDK Micha? Kubacki Jakub Podwójci Kamil Pyrek Kamil Kusztal Karol Papis Kuba Makie?a Kwartet Protokó? z XXXVII eliminacji rejonowych Konkursu Recytatorskiego Pi?knie by? cz?owiekiem 25 kwietnia 2015 r. Jury w sk?adzie: dla szkó? podstawowych z klas I-III i z klas IV-VI: Ewa Lilianna Matusiak - metodyk z Ksi??nicy P?ockiej Maciej Wo?niak - poeta i felietonista dla gimnazjów: dr El?bieta Ciesielska-Zaj?c - historyk sztuki Luiza Podgajna - nauczyciel j?zyka polskiego w SP nr 1 powys?uchaniu 50 recytatorów postanowi?o przyzna? nast?puj?ce nagrody: czytaj dalej... II Konkursu Fotograficznego Jej portret. Jego portret. Protokó? jury P?ock, 13 kwietnia 2015 r. Jacek Znyk - koordynator konkursów MDK, plastyk, fotograf Dariusz Osowski - fotoreporter, Tygodnik P?ocki Rafael Dominik - fotograf, P?ockie Towarzystwo Fotograficzne Po wnikliwej analizie 54 prac konkursowych postanowi?o przyzna? nagrody i wyró?nienia w nast?puj?cych kategoriach wiekowych: czytaj dalej... Weso?ych ?wi?t! Podzi?kowania za XXIII Fina? WO?P UWAGA: Kto z Państwa nie odebra? podzi?kowań Prezydenta Miasta P?ocka, pana Andrzeja Nowakowskiego, za XXIII Fina? WO?P, mo?e to zrobi? w MDK-u od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9.00 - 16.00. Informacje pod nr 24 364 77 14. Zapraszamy :-) Wygraj Sukces Ju? w czwartek, 26 marca o godzinie 11.00 w M?odzie?owym Domu Kultury odb?d? si? wst?pne eliminacje XX Konkursu Piosenki Wygraj Sukces. W konkursie wezm? udzia? soli?ci ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych. Zapraszamy. Dobre wie?ci :-) Drodzy Rodzice, opiekunowie, a przede wszystkim nasi wychowankowie, z dum? dzielimy si? z Wami t? dobr? nowin?. Wiecej przeczytacie pod poni?szym linkiem. http://plock.eu/pl/aktualnosci/details/article,6575,1,1.html ThePtak - kwalifikacje Znamy ju? uczestników II etapu Festiwalu Piosenki Angielskiej ThePtak. Spo?ród 65 nades?anych zg?oszeń jury wybra?o 34 wykonawców, którzy b?d? rywalizowa? w dwóch kategoriach wiekowych. Lista wykonawców zakwalifikowanych do II etapu dost?pna TUTAJ Zapraszamy na MINICON Ju? po raz pi?ty odb?dzie si? mini konwent, organizowany przez Fundacj? M?ody P?ock, dla fanów fantastyki, mangi i anime, gier rpg, bitewnych, planszowych i karcianych! P?ock do niedawna nie mia? takiego cyklicznego wydarzenia. Zatem przyjd? do MDKu i przekonaj si?, co tym razem przygotowali?my na imprez?, która pozwala na integracj? p?ockich fantastów oraz wszystkich osób zainteresowanych ciekaw?, alternatywn? form? rozrywki, oferowan? przez fantastyczne hobby. Ci, którzy ju? u nas go?cili, wiedz? czego si? spodziewa?! Pozostali b?d? mieli szans? przekona? si? sami! WST?P WOLNY! PRZYJD? - POGRAJ - POGADAJ - POS?UCHAJ! Wi?cej info tak?e tutaj: http://minicon.mlodyplock.pl/index.html Jej portret. Jego portret. M?odzie?owy Dom Kultury po raz kolejny zaprasza m?odych mistrzów fotografii do udzia?u w konkursie "Jej portret. Jego portret". Spostrzegawczy na pewno zuwa??, i? w tegorocznej edycji nieco poszerzyli?my tematyk?. Szczegó?y regulaminu znajdziecie poni?ej: Regulamin II edycji konkursu fotograficznego Jej portret. Jego portret. 1. Tematem konkursu jest portret kobiety, m??czyzny (w ka?dym wieku). 2. Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich fotografuj?cych w wieku od 8 do 20 lat. 3. Technika prac jest dowolna. Ka?dy uczestnik mo?e przedstawi? do konkursu jedn? prac?. Czytaj dalej... Zmiana godzin otwarcia Orlika Informujemy, ?e z powodu choroby pracownika boisko Orlik przy ul. 4 Pu?ku Strzelców Konnych w soboty i niedziele do odwo?ania b?dzie czynne w godzinach 10.00 - 18.00. Przepraszamy za niedogodno?ci. Festiwal Piosenki Angielskiej Szukamy talentów! Je?eli lubisz ?piewa? i uwa?asz, ?e jeste? w tym dobry, to nie czekaj! Poka? si? innym! We? udzia? w wyj?tkowym wydarzeniu, jakim jest Festiwal ThePtak organizowany w MDK w P?ocku! *Mi?dzynarodowe jury, profesjonalna ocena fachowców* *Warsztaty z BEAT? BEDNARZ dla uczestników festiwalu* Atrakcyjne nagrody m. in. Nagranie piosenki w studiu. Jak si? zg?osi?? Nic prostszego! Wystarczy, ?e wy?lesz nam nagran? przez Ciebie piosenk? na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamuj?cymi. W przegl?darce musi by? w??czona obs?uga JavaScript, ?eby go zobaczy?. wraz z wype?nion? Kart? zg?oszenia, któr? znajdziesz TUTAJ Masz czas do 2 marca, a my w ci?gu kilku dni damy ci odpowied? odno?nie Twojej kwalifikacji do drugiego etapu konkursu. Czekamy na Ciebie! W przypadku dodatkowych pytań zadzwoń do nas: Dominika 508 907 274, Dawid 669 024 150, Marta 501 510 781 Wystawa prac plastycznych M?odzie?owy Dom Kultury serdecznie zaprasza do zwiedzania wystawy prac plastycznych wykonanych przez dzieci i m?odzie? z Tajlandii. Wystawa przyjecha?a do naszej placówki z Galerii i O?rodka Plastycznej Twórczo?ci Dziecka z Torunia. Prezentowane prace s? niezwykle barwne i ekspresyjne. Obrazuj? tajlandzkie krajobrazy, ro?liny, tradycje, architektur?, jak te? codzienne ?ycie mieszkańców tego kraju, ich rozrywki i zabawy. Prace prezentuj? du?? ró?norodno?? tematyczn? i wielo?? technik: grafika (m.in. linoryt, wydrapywanki), malarstwo, rysunek. Przedstawiony oczami dzieci wizerunek Tajlandii jest wartym obejrzenia niepowtarzalnym opisem tego kraju. Wystawa czynna codziennie od poniedzia?ku do pi?tku w godz. 9-16 Rozdajemy jab?ka :-) Aukcje WO?P na Allegro Startujemy z aukcjami Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Na naszym profilu na Allegro mo?na ju? licytowa? bombki choinkowe, r?cznie zdobione przez znanych p?occzan. Obserwujcie nasz profil, na którym systematycznie b?d? pojawia? si? nowe aukcje, wspieraj?ce tegoroczny fina? WO?P. Wszystkie nasze aukcje mo?ecie znale?? TUTAJ Wielka Orkiestra ?wi?tecznej Pomocy Szanowni Państwo, mi?o nam poinformowa?, i? MDK kolejny raz otrzyma? zgod? na utworzenie sztabu Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy. Szefow? sztabu zosta?a pani Litos?awa Koper. ?rodki zebrane podczas XXIII Fina?u WO?P s?u?y? b?d? podtrzymaniu wysokich standardów leczenia dzieci na oddzia?ach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. Jak co roku zapraszamy uczniów p?ockich szkó? do wspólnego kwestowania. W za??czniku przesy?amy list? wolontariuszy i wzór ankiety z pro?b? o przekazanie ich nauczycielowi odpowiadaj?cemu za stworzenie grupy. Wype?nion? list?, podpisane ankiety oraz zdj?cia do identyfikatorów w formie elektronicznej (p?yta CD, pendrive etc...; zdj?cie w formacie .jpg nie mo?e by? mniejsze ni? 800px na krótszym boku) prosimy dostarczy? najpó?niej do 24 listopada br. Przy wyborze wolontariuszy prosimy wzi?? pod uwag? osoby pe?noletnie oraz niepe?noletnie wraz z rodzicami/opiekunami, które b?d? dost?pne w okresie przed?wi?tecznym, poniewa? wtedy b?dziemy potrzebowali ich podpisów na o?wiadczeniach wygenerowanych z programu fundacji po zamkni?ciu listy. Ch?tnie odpowiemy na pytania lub w?tpliwo?ci pod numerem tel. 24 364 77 14 (9.00 - 16.00) lub 608 504 891 (Inga Kujawa - Zawadzka) Pliki do pobrania: Lista wolontariuszy ze szkó? podstawowych Lista wolontariuszy ze szkó? ponadpodstawowych Ankieta wolontariusza Zatrzymane w kadrze 20 pa?dziernika zapraszamy o godzinie 17.00 do M?odzie?owego Domu Kultury na wernisa? wystawy fotografii Bo?eny Grabarczyk, cz?onkini Stowarzyszenia Fotograficznego BYTOM. V Turniej Orlika W dniach 8 - 10 wrze?nia zapraszamy na boisko Orlik do udzia?u w V Turnieju Orlika o Puchar PremieraDonalda Tuska. Mecze b?d? rozgrywane w dwóch kategoriach wiekowych, oddzielnie dla dziewcz?t i ch?opców. 8.09.2014 - dziewczynki rocznik 2001 - 2002 9.09.2014 - ch?opcy rocznik 2001 - 2002 10.09. 2014 - dziewczynki i ch?opcy rocznik 2003 - 2004 Co znaczy ?y? zdrowo i sportowo? Zapraszamy do udzia?u w konkursie na najlepsz? prac? plastyczn? lub multimedialn? pt. Co znaczy ?y? zdrowo i sportowo? Celem Konkursu jest wy?onienie najlepszej pracy plastycznej lub multimedialnej na temat zdrowego stylu ?ycia, która b?dzie wykorzystywana m.in. do identyfikacji wizualnej MZOS w P?ocku i b?dzie umieszczana na szeroko rozumianych materia?ach promocyjnych i reklamowych. Forma prac jest dowolna, czekamy na rysunki, malowid?a, szkice, projekty multimedialne lub instalacje przestrzenne. Najlepsze prace b?d? prezentowane na obiektach MZOS. Wszystkich ch?tnych zapraszamy do zapoznania si? z REGULAMINEM KONKURSU Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 Zakończy? si? pierwszy etap rekrutacji do grup artystycznych M?odzie?owego Domu Kultury na rok szkolny 2015/2016. Listy uczestników poszczególnych grup s? wywieszone na tablicy og?oszeń w MDK, ul. Tumska 9a. Welcome Home Zakazany owoc najlepiej smakuje, zw?aszcza wtedy, kiedy mo?emy spo?ywa? go pod w?asnym dachem. Co si? stanie, kiedy do ma?ego mieszkania wprowadzi si? pi?tka rozczarowanych ?yciem przyjació?, aby na w?asnej skórze poczu? ci??ar funkcjonowania w rodzinie, stworzonej przez nich samych? Maj? wymarzony dom, cudownych lokatorów i wiele doros?ych problemów, od których tak bardzo starali si? uciec. Welcome home to opowie?? o wkraczaniu w doros?o?? przez ludzi pozostawionych samym sobie. W ich rodzinach nigdy nie dzia?o si? dobrze, dlatego to w?a?nie posiadanie rodziny sta?o si? priorytetem Radka, Matiego, Ali, Sandry i Julii. Co z tego wyniknie? Przyjd? i zobacz sam! Ju? 29 maja 2014r.! Jeste?my grup? teatralno-profilaktyczn?, która funkcjonuje nieprzerwanie od 2008r. Spektakl Welcome home jest naszym trzecim dzieckiem, nad którym pracujemy od pa?dziernika. Siedemnastu szcz??liwców zosta?o wy?onionych poprzez wrze?niowy casting do p?ockiej grupy PaT. Nie mogliby?my funkcjonowa?, gdyby nie wspó?praca Urz?du Miasta P?ocka, Komendy Miejskiej Policji w P?ocku i M?odzie?owego Domu Kultury. Opiekunem artystycznym jest pani Eliza ?ochowska, a re?yserami i scenarzystami Martyna Kisio oraz Bartosz Ol?cki. Obsada: Ada Go??biewska, Angelika Radomska, Klaudia Miastowska, Patryk Wójcik, Daria Ko?odziejska, Gabrysia Mi?ow, Kasia ?aglewska, Kasia ?wi?cka, Klaudia Bielińska, Klaudia Kwiatkowska, ?ukasz Grudziński, Natalia Bawtrol, Magda Ko?odziejska, Ola Antkiewicz, Bart?omiej K?osiński, Pawe? Szwajkowski, Kasia Rak. Z?anocki Ju? jutro, 27 maja o godzinie 18.00 zapraszamy do M?odzie?owego Domu Kultury na 50 premier? Teatru M?odych "Bia?a Mandragora". Zobaczymy oparte na tekstach kabaretu Potem Z?anocki. Bajki dla pot?uczonych. Miriam Z okazji zbli?aj?cego si? Dnia Matki, M?odzie?owy Dom Kultury wraz z Teatrem Trzeciego zaprasza w poniedzia?ek, 26 maja o godzinie 16.00 na przedstawienie pt. "Miriam". Parada Europejska Informacja dotycz?c? Parady Europejskiej Zbiórka odb?dzie si? w sobot? 10 maja o godzinie 14.30 na placu przed Teatrem Dramatycznym. Ka?da palcówka/grupa bior?ca udzia? w paradzie wyznacza jedn? osob? z grupy odpowiedzialn? za organizacj? ruchu, osoba ta jest zobowi?zana do spotkania organizacyjnego o godzinie 14.30 z Mariuszem Pogonowskim - prowadz?cym parad? - które odb?dzie si? na ?rodku placu przed teatrem. Uwaga - w tym roku b?d? zorganizowane znaczniki, wed?ug których ustawiaj? si? grupy na placu teatralnym tworz?c szyk parady. Parada wyrusza z placu przed teatrem wyj?ciem na ulic? Nowy Rynek, wchodzi na ulic? Tumsk? i przemieszcza si? pod kino "Przedwio?nie". Tam odb?dzie si? krótka prezentacja poszczególnych państw. Ka?da ze szkó? uczestnicz?cych w paradzie prezentuje jedno państwo i zobowi?zuj? si? do posiadania podczas parady flagi wybranego państwa oraz tarczy lub symbolu szko?y, któr? reprezentuj? uczestnicy. Parad? ocenia? b?d?: El?bieta Gapińska - pos?anka na Sejm RP; Blanka Stanuszkiewicz - Ceg?owska, dziennikarka Tygodnika P?ockiego; Edyta Mierzejewska - dyrektor Wydzia?u Promocji i Informacji UMP; Magdalena Sikorska - Tokarska - artysta plastyk. Po krótkiej prezentacji parada za samochodem prowadz?cym, wraz z Mariuszem Pogonowskim przemieszcza? si? b?dzie ulic? Grodzk? w stron? Starego Rynku. Prowadz?cy parad? Mariusz Pogonowski zatrzyma si? na wysoko?ci Pubu Grodzkiego, aby parada mog?a zewrze? ponownie szyki gromadz?c si? na ulicy Grodzkiej st?d wa?ne jest tempo i nierozchodzenie si? po prezentacji przed kinem Przedwio?nie. Oko?o godziny 15.45 parada zacznie wchodzi? na Stary Rynek zakr?caj?c za Pubem Grodzkim w lewo, obchodz?c z ty?u kramy, przechodz?c przed Domem Darmstadt i wchodz?c na tzw. fos? (czterometrowy pas zabezpieczaj?cy scen? od widowni - udost?pniony na czas przej?cia parady). UWAGA!!! Poszczególne placówki przechodz?c przez fos? pozostawiaj? w niej osob? która niesie flag? danego Państwa, sami za? nie zatrzymuj?c si? przechodz?, machaj?c do widowni i wychodz?c z drugiej strony rozchodz? si? po placu na Starym Rynku. Wszyscy pozostajemy w oczekiwaniu na hymn Zjednoczonej Europy "Od? do rado?ci" i przemówienie Prezydenta Miasta P?ocka inauguruj?ce XVI Piknik Europejski. W za??czniku przesy?am map? sytuacyjn? z kolorowym kierunkiem parady europejskiej. Do zobaczenia w sobot?!!! Serdecznie zapraszamy. Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka Uprzejmie informujemy, ?e wyniki tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Janusza Korczaka pojawi? si? na naszej stronie internetowej do końca maja. Jest to ju? dwudziesta, jubileuszowa edycja i z tej okazji szykujemy dla Was ma?? niespodziank?. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony i obserwowania profilu MDK na Facebooku. Kawiarnia Muzyczna Ju? w najbli?szy pi?tek zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Kawiarnia Muzyczna. O godzinie 18 w M?odzie?owym Domu Kultury b?dziecie mogli zobaczy? i pos?ucha? jak gra pracuj?cy w MDK pod opiek? W?odzimierza Szpotańskiego zespó? JABBA Guzik z p?telk? Ju? w najbli?szy czwartek, 17 kwietnia w M?odzie?owym Domu Kultury po raz kolejny zaprezentuj? si? najm?odsi aktorzy teatralni. W tym roku b?dziemy mogli obejrze? 11 przedstawień w wykonaniu p?ockich przedszkolaków. A zaprezentuj? si? nam: Miejskie Przedszkole nr 37, Baba Jaga i przyroda (godz. 9.00) Miejskie Przedszkole nr 34, Czerwony Kapturek (godz. 9.25) Miejskie Przedszkole nr 2, Czerwony Kapturek (godz. 9.50) Miejskie Przedszkole nr 4, Czerwony Kapturek (godz. 10.15) Niepubliczne Przedszkole "Entliczek Pentliczek", Calineczka (godz. 10.35) Miejskie Przedszkole nr 15, Odwiedziny Pani Wiosny (godz. 12.30) Miejskie Przedszkole nr 25, Królewna na ziarnku grochu (godz. 12.50) Miejskie Przedszkole nr 14, Królewna ?nie?ka (godz. 13.15) Miejskie Przedszkole z Oddzia?ami Integracyjnymi nr 33, Psotny wietrzyk (godz. 13.40) Miejskie Przedszkole nr 27, Cyrkowy show (godz. 14.05) Miejskie Przedszkole nr 13, Bal u Misia Uszatka (godz. 14.30) Konkurs Fotograficzny "Jej portret" W najbli?szy poniedzia?ek, 14 kwietnia o godzinie 12.00 zapraszamy do M?odzie?owego Domu Kultury na rozstrzygni?cie i wernisa? wystawy pokonkursowej pierwszej edycji Konkursu Fotograficznego Jej portret. A w naszej GALERII ju? teraz mo?na obejrze? prace, które wzi??y udzia? w konkursie. 19 Konkurs Piosenki "Wygraj Sukces" W M?odzie?owym Domu Kultury odby?y si? dzisiaj eliminacje wst?pne 19 edycji Konkursu Piosenki Wygraj Sukces. 37 okalistów ze szkó? podstawowych, gimnazjów i szkó? ponadgimnazjalnych zaprezentowa?o si? przed jury, walcz?c o kwalifikacje do kolejnego etapu. O tym, komu si? uda?o, mo?ecie przeczyta? w PROTOKOLE JURY. Zapraszamy te? do naszej GALERII, gdzie znajdziecie zdj?cia z konkursu. Mini Konwent Fantastyki Ju? 12 kwietnia 2014 kolejna edycja mini konwentu dla fanów fantastyki, pras?owiańszczyzny, mangi i anime, gier rpg, planszowych i karcianych! PRZYJD? do MDKu i przekonaj si?, co tym razem przygotowali?my. Ci, którzy ju? u nas go?cili, wiedz? czego si? spodziewa? ;) Sta?e punkty naszego programu to: DARMOWA wypo?yczalnia gier planszowych i karcianych (tzw. gamesroom) - najró?niejsze tytu?y najlepszych wydawnictw oraz zawsze kto? do pogrania czy wyja?nienia zasad atrakcje przygotowane przez dru?yn? S?owian prelekcje dla mi?o?ników mangi i anime turniej szermierczy broni? bezpieczn? teleturniej fantastyczno-magiczny oraz inne prelekcje/pokazy/warsztaty/konkursy a przede wszystkim du?o dobrej zabawy! ZAPRASZAMY! WST?P WOLNY! Pograj - pogadaj - pos?uchaj! PRZYB?D? I ZABIERZ ZNAJOMYCH! HECA 2014 Wielkimi krokami zbli?a si? XXV, jubileuszowa HECA. Zapraszamy do udzia?u dzieci?ce i m?odzie?owe zespo?y teatralne ze wszystkich typów szkó? i placówek wychowania pozaszkolnego. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie si? z REGULAMINEM oraz przes?anie nam wype?nionej KARTY ZG?OSZENIA, wraz z nagranym przedstawieniem. XVIII Guzik z p?telk? Najm?odszych aktorów z p?ockich przedszkoli wraz z opiekunami zapraszamy do udzia?u w XXVIII Miejskim Przegl?dzie Teatrzyków Przedszkolnych "Guzik z p?telk?":-) MDK szturmem zdobywa mi?dzynarodowy festiwal w Rosji I nagrod? zdoby?a Kinga Ma?kiewicz, II nagroda przypad?a Agnieszce Jezierskiej; Oliwia Walewska i Martyna Lasota otrzyma?y wyró?nienia. Dodatkowo Oliwia zdoby?a równie? statuetk? od przewodnicz?cego jury za Z?oty g?os festiwalu. Zainteresowanych zapraszamy na nasz profil na Fecebooku, gdzie mo?na zobaczy? krótki film z wyst?pem naszych wokalistek, oraz do galerii, gdzie znajdziecie zdj?cia z Festiwalu. Wyjazd do Parlamentu Europejskiego Dzisiaj spod M?odzie?owego Domu Kultury w P?ocku laureaci konkrsu P?ock w Unii Eropejskiej wyruszyli w podró? do Brukseli. Pierwszy etap podró?y, który laureaci pokonaj? dzi?ki uprzejmo?ci firmy Volkswagen Auto Forum, to Warszawa i biuro poselskie Pani Jolanty Hibner. Stamt?d uczestnicy wyjazdu, dzi?ki uprzejmo?ci Pani Pose?, wyrusz? w dalsz? tras?, do siedziby Parlamentu Europejskiego. W naszej GALERII znajdziecie kilka zdj?? z pocz?tku wyprawy. Muzyczna opowie?? o P?ocku Rzecznik Praw Dziecka na finale Warsztatów Odbywaj?c? si? 14 listopada bie??cego roku i wieńcz?c? XXVI Ogólnopolskie Interdyscyplinarne Warsztaty Artystyczne "Mistrz i Uczeń" etiud? inspirowan? ?yciem i twórczo?ci? Janusza Korczaka swoj? obecno?ci? u?wietni? Rzecznik Praw Dziecka, Pan Marek Michalak. Obszern? fotorelacj? z tego wydarzenia (jak i samych Warsztatów) mo?na obejrze? w naszej galerii oraz na facebookowym profilu M?odzie?owego Domu Kultury. Wizyta Pierwszej Damy We wtorek w M?odzie?owym Domu Kultury przy ul. Tumskiej 9a go?ci?a Pani Prezydentowa Anna Komorowska w towarzystwie Prezydenta Miasta P?ocka, Pana Andrzeja Nowakowskiego. Pierwsza Dama spotka?a si? z pracownikami i wychowankami placówki. Najm?odszym uczestnikom spotkania, wspólnie z panem Prezydentem, odczyta?a fragmenty Pami?tnika Blumki Iwony Chmielewskiej. Przed wyj?tkow? widowni? zaprezentowa? si? Zespó? Bemolla pod kierunkiem pana Bogdana Marciniaka. Pani Prezydentowa obejrza?a prace, zakwalifikowane do konkursu plastycznego na logo Roku Korczakowskiego w P?ocku, o których opowiedzia? pan Jacek Znyk - koordynator konkursu. Wys?ucha?a równie? opowie?ci pani Romy Ludwickiej o podró?ach szlakiem Janusza Korczaka i przywiezionej z Izraela wystawie edukacyjnej o ?yciu "starego doktora". Dzieci z Grupy Teatralnej Spod Znaku Króla Maciusia oraz Muzyczny Teatr M?odych Bia?a Mandragora pod opiek? pani Romy zaprezentowa?y Maciusiowie Impresje. Przewidziana na wizyt? w MDK godzina min??a b?yskawicznie i nadszed? czas po?egnania. Pani Prezydentowa z?o?y?a pami?tkowy wpis w Kronice i kontynuuj?c wizyt? w P?ocku uda?a si? do Muzeum Mazowieckiego. Zapraszamy do naszej GALERII, gdzie mo?na zobaczy? zdj?cia ze spotkania. Pierwszy Orlik w P?ocku We ?rod?, 30 grudnia 2011 roku, uroczy?cie zainaugurowali?my dzia?alno?? pierwszego p?ockiego Orlika. Z tej okazji na nowym boisku zmierzy?y si? dru?yny Prezydenta Miasta P?ocka Andrzeja Nowakowskiego i UKS MDK P?ock. Historyczn?, pierwsz? bramk?, zdoby? sam Prezydent, jednak, jak okaza?o si? to na końcu spotkania, by?y to dla dru?yny Urz?du Miasta mi?e z?ego pocz?tki. Wprawdzie pierwsza po?owa zakończy?a si? prowadzeniem dru?yny Prezydenta 3:0, jednak po przerwie m?odzi adepci futbolu z dru?yny UKS dali swoim rywalom prawdziw? lekcj? futbolu, strzelaj?c a? 8 bramek, za? nie trac?c ?adnej i spotkanie zakończy?o si? zwyci?stwem prowadzonej przez Zbigniewa Tomaszewskiego dru?yny UKS a? 8:3. Zdj?cia z tego wydarzenia mo?ecie jak zwykle obejrze? w naszej GALERII. Wspiera nas Ostatnio w MDK ImageSlideShow requires Javascript Polecamy Szukaj nas na: Nasi Przyjaciele ImageSlideShow requires Javascript Patronat Medialny ImageSlideShow requires Javascript 2009 | mdk

mdk-plock.pl Whois

Domain Name: MDK-PLOCK.PL